Venteliste

 
Dit barn kan blive skrevet på venteliste til Brumbassen så snart det er født. Tilflyttere, kan skrives op 3 mdr. før tilflytning til Hillerød, såfremt der er en adresse de kan henvise til i kommunen.
Vi vil tilstræbe at du kan få tilbudt en plads til dit barn når du har brug for det.
Når dit barn bliver skrevet på ventelisten første gang, er det opskrivningsdatoen der er ancienniteten på ventelisten. Ved samme opskrivningsdato får det ældste barn pladsen.
Der er plads til 25 børn i Brumbassen, men med en vippeordning op til 27 børn.
 

Anciennitet på ventelisten

Dit barn får ventelistedato fra opskrivningsdatoen. Det betyder, at dit barns plads på ventelisten bestemmes af, hvornår det bliver skrevet op.
Det er ikke muligt fortsat at stå på venteliste, efter du har accepteret en plads.
Prioritering på ventelisten
Når børn på ventelisten tilbydes plads, sker det ud fra følgende prioritering:

1. Barnet skal være fyldt 3 år, kan tildeles plads den mdr barnet fylder 3 år.

2. Børn der har søskende i bussen. Er der flere søskende på ventelisten end der er ledige pladser, sker der en prioritering efter anciennitetsdato, er der samme opskrivningsdato får den ældste tilbudt pladsen.

3. Børn, der er taget midlertidigt ud fra institutionen i mere end 4 måneder.

4. Alle andre børn.

Af hensyn til tosprogede børns bedst mulige tilegnelse af dansk, anvises højst 30% tosprogede børn.
Prioriteringsreglerne fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i Brumbassen.
Visitationen kan i samråd med den pædagogiske leder i institutionen altså til enhver tid ved ganske særlige omstændigheder på anmodning tildele et barn en plads over ventelisten
 

Tildeling af plads

Sker efter anciennitet og alder med hensyntagen til prioriteringsreglerne. Visitationen vil tilstræbe at tilbyde pladser så snart vi er bekendt med at der bliver en ledig plads. Ved tilbudt plads gives en svarfrist på 5 arbejdsdage, har visitationen ikke modtaget svar inden fristens udløb mistes retten til den tilbudte plads.
 

Udmeldelse

Barnet skal udmeldes med 2 måneders varsel med virkning fra den 1. i en måned – mundtligt eller skriftligt til visitatioen.
 

Midlertidig udmeldelse

Kan ske ved barnets egen sygdom, forældres sygdom, forældres barselsorlov eller orlov, barnet midlertidig anbringes udenfor hjemmet. Ved en midlertidig udmeldelse vil barnet kunne opskrives igen på ventelisten med den oprindelige opskrivningsdato som gældende.

 

Orlov

Såfremt barnet er bortrejst i en længere periode optil 4 mdr. kan forældrene vælge at betale for pladsen –dog max i 4 mdr., eller midlertidig udmelde barnet.

 

Børn fra andre kommuner

Skrives op på lige vilkår såfremt hjemkommunen giver samme tilskud til barnet som Hillerød kommune. Dvs. indskrivning af børn fra andre kommuner må ikke medføre en merudgift for institutionen.

 

Særlige behov

Udsatte børn, eks. børn med særligt behov for støtte, børn med særlige behov, omsorgssvigtede børn, sårbare børn, tosproget børn m.m. optages i det omfang rammerne tillader det.
Det pædagogiske personale vurderer i samarbejde med lederen og eventuelle eksterne samarbejdspartnere, hver enkelt sag. I vurderingen forpligter personalet sig til at have børnegruppens trivsel som helhed for øje.
Visitaionen vil herefter på anmodning kunne tildele et barn plads udenom ventelisten.
 

Søskendetilskud og Økonomisk Friplads

Regler for søskenderabat og fripladtilskud: Kort fortalt er reglerne de samme som for kommunale institutioner, men kommmunen tager udgangspunkt i de kommunale takster og ikke den faktiske forældrebetaling.
Har du f.eks. et vuggestuebarn i en kommunal institution og et børnehavebarn hos os, så gives et søskendetilskud på halvdelen af den kommunale takst, svarende til en rabat på ca. 850 kr
.
Kommunen giver ikke rabatten i juli mdr. da denne i det kommunale system er betalingsfri.
Fritids- og ungdomsklubber er ikke med i søskendetilskudsordningen.
 

Pris

Det koster 2.395 kr. pr. md. i 11. måneder at gå i Brumbassen. Juli måned er betalingsfri. Takststigninger varsles med 3 mdr.
 
 
Siden er sidst redigeret 30. marts 2020.
Brumbassen | CVR: 32231950 | Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød - Danmark | Tlf.: 2320 0904 | kontakt@brumbassen.info